Sweden

GARANTI

Den originalprodukt från EPOS Group A/S eller EPOS Group A/S distribuerad produkt (t.ex. EPOS) som du köpt omfattas av 24 månaders garanti. Den begränsade garantin tillfaller endast produkter inom inköpsperioden för EPOS Group A/S nuvarande försäljningsprogram. Garantiperioden inleds vid datum för inköp av oanvända produkter i nyskick utfört av den första slutanvändaren. Vänligen behåll inköpskvittot (eller garantibeviset) som betalningsbevis. Om du inte kan visa upp betalningsbevis som kan styrkas av din lokala återförsäljare av EPOS Group A/S kommer du att stå som betalningsskyldig för eventuella reparationer. Betalningsbeviset måste uppvisa inköpsdatum och produktnamn.

Om produkten, inom garantiperioden, skulle fastställas vara defekt (vid det ursprungliga inköpsdatumet) på grund av felaktiga material eller fabrikationsfel, ska EPOS Group A/S eller partner byta ut produkten.

EPOS Group A/S eller deras partner kan byta ut defekta produkter mot nya eller renoverade produkter. Äganderätten på alla utbytta produkter EPOS Group A/S eller deras partner.

FÖLJANDE FALL OMFATTAS INTE AV OVANSTÅENDE GARANTI:

  • mindre fel eller kvalitetsavvikelser som inte påverkar produktens värde eller funktionalitet
  • eventuella tillbehör som medföljt produkten
  • engångs- eller laddningsbara batterier (dessa produkter har kortare livslängd, vilken också avgörs av hur frekvent produkten används)
  • fel som uppstått till följd av felaktigt bruk (t.ex. felhantering, skadegörelse, inkorrekt driftspänning). Korrekt bruk för tillämpning av garantin definieras som bruk av produkten enligt de förhållanden som anges i bruksanvisningen.
  • normala förslitningsskador
  • ändring av EPOS Group A/S produkter utförda av dig själv eller en tredje part utan att EPOS Group A/S skriftligen medgivit ändringens natur och omfång
  • fel på grund av force majeure
  • fel som kunden redan kände till vid inköpstillfället

Garantin gäller ej om reparation eller andra ingrepp utförts på produkten av icke auktoriserade personer eller verkstäder. Garantin gäller ej heller om produktens eller delarnas identifikationsetikett, serienummer eller säkerhetsetikett är skadade eller borttagna. Garantin kan tillämpas i alla länder i världen där rådande lagstiftning inte står i konflikt med våra garantivillkor. Inga garantianspråk utöver vad som fastställts i dessa villkor kommer att beviljas.

Konsumenterna kan ha lagstadgade rättigheter i sina egna länder som inte begränsas av dessa garantivillkor, eftersom garantin styrs av lagstiftningen i det land där konsumenten köpte EPOS Group A/S-produkten. Bestämmelserna i FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor gäller ej för denna tjänst.

Om du vill åberopa garanti, vänligen kontakta din lokala återförsäljare för detaljerade returinstruktioner.